Header image

 

 

line decor

 

HOME  ::  

line decor

 


 

JEDNACÍ  ŘÁD

 

 
 

I. Úvodní ustanovení

(1)      Orgány družstva jsou povinny řídit se při své činnosti platnými právními předpisy a stanovami. K zabezpečení správnosti jednání v rozhodování svých orgánů přijala členská schůze bytového družstva Na Vrškách (dále jen „družstva“) tento jednací řád.

(2)      Jednací řád družstva je vnitřní předpis družstva a upravuje postup orgánů družstva při volbě a odvolání členů orgánů, a dále postup při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva. Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich druhy, složení a pravomoc, jsou obsažena ve stanovách družstva. Usnesení a další rozhodnutí orgánů družstva a vyhotovení dokumentů zachycujících tyto akty musí být v souladu nejen se zákonem a stanovami družstva, ale i s tímto jednacím řádem.

 

II. Obecná ustanovení

Čl. 1

Ustavení orgánů družstva

Orgány družstva jsou voleny z členů družstva. Členy orgánů mohou být jen členové družstva starší 18 let, plně způsobilí k právním úkonům. Členem představenstva a kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

 

Čl. 2

Změny ve složení volených orgánů během funkčního období

(1)      Neplní-li člen orgánů řádně svoji funkci, může ho z ní odvolat orgán, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem odvolání.

(2)      Zemře-li člen nebo zanikne-li jeho členství v družstvu, zaniká jeho funkce smrtí nebo dnem zániku členství.

(3)      Orgán, který je oprávněn stanovit počet členů voleného orgánu, je oprávněn počet členů orgánu dodatečnou volbou doplnit.

(4)      Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Funkce člena představenstva a kontrolní komise končí dnem, kdy odstoupení projednal tento orgán.

(5)      Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.


Čl. 3

Odpovědnost členů volených orgánů

(1)      Členové orgánu se řídí při výkonu své funkce platnými právními předpisy a stanovami družstva.

(2)      Členové orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných důvěrných záležitostech, jejichž zveřejnění by mohlo některou ze zúčastněných stran poškodit.

(3)      Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a další předané věci. O předání funkce se pořídí písemný záznam.

(4)      V případě smrti člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti.

(5)      Pro členy všech orgánů družstva ve vztahu k odpovědnosti za jejich činnost jako jednotlivce platí ustanovení § 243, odst. 8 Obchodního zákoníku.

 

Čl. 4

Základní pravidla jednání orgánů družstva

(1)      V orgánech družstva se hlasuje zpravidla veřejně, nevyhradil-li si orgán družstva, že o určitých otázkách bude rozhodovat tajným hlasováním.

(2)      Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popřípadě o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.

(3)      Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věcí a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá.

(4)      Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny.

(5)      Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj potřebná většina přítomných členů orgánu.

(6)      Způsobilost orgánů k usnášení, jakož i stanovení potřebné většiny členů orgánů k přijetí usnesení, upravují stanovy družstva a tento jednací řád. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.

(7)      Členové orgánů vykonávají své funkce osobně; práva a povinnosti spojené s výkonem funkce jsou jejich osobními právy a povinnostmi.

(8)      Člen orgánu družstva se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.

(9)      Osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu družstva s hlasem poradním, může se vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy.

(10)  Vyjádření, popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popřípadě předseda návrhové komise, konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích.

(11)  Každý člen má pouze jeden hlas. Jediný hlas na členské schůzi mají též manželé, jsou-li společnými členy družstva. V případě, že v jejich hlasování nepanuje shoda, je na jejich hlasování pohlíženo, jako by se zdrželi hlasování

(12)  Na schůzi nejvyššího orgánu družstva se při veřejném hlasování hlasuje zpravidla zvednutím ruky.

 

Čl. 5

Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva

(1)      Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věcí byl náležitě zjištěn.

(2)      Má-li se při jednání rozhodovat o záležitosti člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je-li podnět neúplný, vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Podnět členů družstva orgán projedná teprve po jeho doplnění.

(3)      Má-li se při jednání orgánu družstva rozhodnout o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být členu družstva dána možnost, aby se k zamýšlenému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen přizván k projednávání věci. To neplatí při předpisu poplatku z prodlení za opožděnou úhradu za užívání bytu (nebytového prostoru) nebo za služby s užíváním spojené a pod. .

 

Čl. 6

Rozhodnutí orgánů družstva

(1)      Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva, se zveřejňují způsobem, stanoveným představenstvem družstva.

(2)      Rozhodnutí orgánů družstva, týkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.

(3)      Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání, musí být vyhotovena písemně a zaslána do vlastních rukou. Rozhodnutí, kterými se členům uděluje výstraha, musí být vyhotovena písemně a zaslána členům doporučeným dopisem nebo předáním písemného rozhodnutí členovi proti podpisu.

(4)      V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu družstva musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena.

(5)      Rozhodnutí, proti kterému se již nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení.

(6)      Rozhodnutí, které je v právní moci, je závazné a nemůže být změněno orgánem, který jej vydal.

 

Čl. 7

Změny pravomocných rozhodnutí orgánů družstva

(1)      Nejvyšší orgán družstva může změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva na základě návrhu kontrolní komise družstva podaného do dvou let od nabytí právní moci napadeného rozhodnutí, anebo na základě podaného odvolání člena družstva proti rozhodnutí představenstva.

(2)      Orgány družstva jsou povinny svá pravomocná rozhodnutí změnit nebo zrušit na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

(3)      Orgán, který rozhodnutí přezkoumává, vychází z právního stavu a ze skutkových okolností v době vydání rozhodnutí. Nemůže proto rozhodnutí zrušit nebo změnit, jestliže se po jeho vydání dodatečně změnily rozhodující skutkové okolnosti, z nichž původní rozhodnutí vzešlo.

 

Čl. 8.

Zápisy z jednání orgánů družstva

(1)      Průběh schůzí všech orgánů družstva musí být zachycen v zápise, který vždy obsahuje:

a)      místo a datum konání;

b)      pořad jednání;

c)      údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že jednání byl usnášení schopné;

d)      plné znění přijatých usnesení;

e)      výsledek hlasování;

(2)      Zápisy vyhotovuje zapisovatel zvolený členskou schůzí nebo jmenovaný předsedou orgánu nebo členem orgánu, který jednání orgánů řídí. Zapisovatelem může být člen orgánu, může jím být však i pracovník družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídí. Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva podepisují dva zvolení ověřovatelé. Podpisem odpovídají za pravost a správnost zápisu.

(3)      Zápisy se pořizují do autorizované knihy zápisů nebo na evidované listy. Každý zápis musí mít náležitosti předepsané zákonem, stanovami a tímto jednacím řádem. To platí i o přílohách.

(4)      Originály zápisů se ukládají u předsedů orgánů družstva. Předseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé zápisy nemohly být měněny, doplňovány a pokud jsou vedeny na evidovaných listech vyměněny.

 

Čl. 9

Rekonstrukce a dodatečné vyhotovení spisů a jiných dokumentů

(1)      Spisy a jiné dokumenty družstva, které byly zcela nebo zčásti zničeny nebo se ztratily, rekonstruuje, jestliže je to třeba, orgán, funkcionář nebo pracovník družstva, v jejichž funkční nebo pracovní náplni tato činnost v době rekonstrukce je.

(2)      Při rekonstrukci spisů a jiných dokumentů družstva se vychází ze všech zachovalých a dostupných písemných materiálů družstva a jeho členů, popř. z písemných materiálů jiných orgánů a organizací, které s rekonstruovanými spisy a jinými dokumenty souvisí a z nichž lze obsah rekonstruovaných spisů a jiných dokumentů přednostně. Výjimečně lze rekonstruovat i na základě písemného sdělení osob, pokud nejsou pochybnosti o jejich nestrannosti.

(3)      Rekonstruovaný spis nebo dokument družstva se v záhlaví výrazně označí slovem „rekonstrukce". V poznámce se uvede, na základě jakých písemných materiálů, popř. sdělení k rekonstrukci došlo.

(4)      Ustanovení odst. 1 až 3 platí i pro dodatečné vyhotovení spisů a jiných dokumentů, které v důsledku nečinnosti družstva nebo jeho předchozího nesprávného postupu nebyly vyhotoveny.

 

III. Členská schůze

Čl. 10

Postavení členské schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, jehož prostřednictvím členové řídí družstevní záležitosti. Rozhoduje o otázkách družstva, které jsou ji vyhrazeny zákonem, stanovami nebo, které si sama vyhradí k rozhodnutí. Rozhodnutí jiného orgánu (družstevního i mimodružstevního) o otázkách svěřených členské schůzi nebo ji vyhrazených je neplatné – s výjimkou rozhodnutí soudu nebo příslušného orgánu státní správy v zákonem vyjmenovaných případech.

Čl. 11

Svolávání členské schůze

Ve lhůtách určených stanovami svolává členskou schůzi představenstvo družstva způsobem, určeným ve stanovách. Nemá-li pozvánka na členskou schůzi náležitosti určené stanovami, nemůže členská schůze platně jednat, ledaže by se jednomyslně usnesla, že nedostatek náležitosti při svém svolání promíjí. Náležitosti svolávání musí být dodrženy i v případě, že členská schůze je svolávána představenstvem na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů družstva nebo jeho kontrolní komisí či likvidátory družstva.

Čl. 12

Účast na členské schůzi

(1)      Účast na členské schůzi je členským právem, které nemůže být členovi předem odňato. Pokud však člen svým chováním i přes předchozí napomenutí ruší členskou schůzi takovým způsobem, že to zabraňuje jejímu řádnému jednání, může předsedající navrhnout členské schůzi, aby jej zbavila práva účastnit se jejího dalšího jednání.

(2)      Svolavatel členské schůze může na členskou schůzi pozvat hosty a předsedající jim může udělit slovo.

(3)      Hosté členské schůze nemají právo rozhodovacího hlasu. Pro jejich účast na členské schůzi platí jinak pravidla pro jednání členů družstva.

 

 Čl. 13

Jednání a řízení členské schůze

(1)      Členská schůze může platně jednat pouze o otázkách, které byly uvedeny na pozvánce nebo dohodnuty na jejím minulém zasedání. O jiných otázkách může členská schůze jednat tehdy, když se na tom jednomyslně usnese za účasti všech členů družstva.

(2)      Při zahájení schůze předsedající zjistí a oznámí, zda je členská schůze schopna platně jednat a rozhodovat v otázkách, které jsou na jejím pořadu. Poté schůze volí zapisovatele členské schůze a ověřovatele zápisu, v případě potřeby sčitatele hlasů. Není-li členská schůze schopna platně jednat a rozhodovat, postupuje se podle stanov svoláním náhradní členské schůze.

(3)      Jednání členské schůze řídí předseda nebo místopředseda družstva. Nejsou-li přítomni zvolí si členská schůze z řad členů družstva předsedajícího, zpravidla jiného člena představenstva. Po vstupu družstva do likvidace řídí členskou schůzi likvidátor.

(4)      Předsedající uděluje slovo přítomným zásadně v pořadí, v jakém se přihlásili. V případě potřeby, zejména v zájmu řádné informovanosti členů před rozhodnutím členské schůze, může dát předsedající slovo mimo toto pořadí.

(5)      Předsedající rozhodne o ukončení diskuze. V souvislosti s tím nechá hlasováním rozhodnout v otázce, která je na pořadu jednání členské schůze. Po skončení hlasování oznámí členské schůzi jeho výsledek. Přeje-li si člen, který hlasoval proti přijetí usnesení členskou schůzí tuto skutečnost zapsat do zápisu o jednání, je předsedající povinen tento zápis povolit a zajistit.

Čl. 14

Komise členské schůze

(1)      Členská schůze si může na pomoc při plnění svých úkolů zřizovat z řad členů družstva dočasné komise. Jejich úkolem má být především příprava podkladů pro rozhodování členské schůze, pokud tyto podklady nemůže zajistit představenstvo nebo členská schůze chce mít k řádnému rozhodnutí i podklady (zjištění) vlastní.

(2)      Členská schůze povinně zřizuje volbou výběrovou komisi vždy, kdy je třeba rozhodnout o výběru zhotovitele (dodavatele), který má v domě provést jakoukoliv opravu či rekonstrukci, jejíž cena včetně DPH přesáhne částku 250.000,- Kč, jakož i o výběru zhotovitele (dodavatele), s nímž družstvo hodlá uzavřít smlouvu o provádění pravidelných činností (např. úklidových, servisních apod.), jehož roční objem plnění přesáhne více než 50.000,- Kč. Výběrová komise je tříčlenná a jejím členem nemůže být člen voleného orgánu družstva. Podnět ke zvolení výběrové komise dává členské schůzi představenstvo, které je rovněž povinno této komisi předložit své návrhy na výběr zhotovitele (dodavatele). Své doporučení předkládá výběrová komise členské schůzi, která je jako jediná oprávněna o výběru rozhodnout.

(3)      Dočasné komise mohou, jako své pomocné orgány, zřizovat též představenstvo a kontrolní komise. Mají zásadně stejný režim jako tytéž komise členské schůze.

Čl. 15

Změna a plnění usnesení členské schůze

(1)      Usnesení členské schůze může změnit nebo zrušit výhradně členská schůze. Podnět k tomu může dát kterýkoliv orgán nebo člen družstva. Podání takového podnětu nic nemění na platnosti a závaznosti napadeného usnesení. Je nadále závazné i pro orgán či člena družstva, který usnesení napadl, a to do doby, kdy členská schůze o napadeném usnesení rozhodne.

(2)      Písemný návrh na změnu nebo zrušení usnesení se podává představenstvu do jednoho měsíce od konání členské schůze, která napadení usnesení přijala.

(3)      Plnění usnesení členských schůzí zajišťuje představenstvo, pokud se členská schůze výslovně neusnesla, že je má plnit jiný orgán nebo funkcionář družstva.

Čl. 16

Volby členů představenstva a kontrolní komise

(1)      Volby představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad jednání členské schůze v roce, v němž končí funkční období dosavadních orgánů.

(2)      Doplňovací volba členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období se zařazuje na pořad jednání nejbližší členské schůze poté, kdy nastala potřeba doplnit počet členů některého u orgánů. Do doby volby může orgán družstva kooptovat zastupujícího člena.

(3)      Členská schůze volí 3 členy představenstva a 3 členy kontrolní komise.                 

(4)      Volby členů představenstva a kontrolní komise řídí a organizuje volební komise. Volební komisi včetně jejího předsedy volí členská schůze a má 3 členy (včetně předsedy volební komise).

(5)      Volební komise ve své působnosti:

a)      předkládá členské schůzi návrhy všech kandidátů pro volbu členů představenstva a kontrolní komise

b)      přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení

c)      provádí sčítání odevzdaných hlasů v případě tajných voleb a dohlíží nad sčítáním hlasů při veřejném hlasování.

(6)      Volební komise sepisuje o průběhu voleb zápis, který tvoří přílohu zápisu z jednání členské schůze.

(7)      Předseda volební komise seznamuje členskou schůzi s průběhem a výsledky voleb.

(8)      Podmínkou zvolení kandidáta za člena představenstva nebo kontrolní komise je získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

(9)      Navrhnout kandidáty pro volbu do představenstva a kontrolní komise může každý člen družstva a kterýkoliv orgán družstva.

(10)  Před samotnou volbou členů představenstva a kontrolní komise uvede předseda volební komise jednotlivé návrhy se stručnou charakteristikou kandidátů (jméno, příjmení, datum narození, zaměstnání, délka členství v družstvu a dosavadní vykonávané funkce v družstvu). Současně s tím sdělí, zda kandidáti svou kandidaturu přijímají.

(11)  Jako kandidáti pro volbu do představenstva a kontrolní komise mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle stanov.

(12)  Volbu členů představenstva a kontrolní komise provádí členská schůze veřejným hlasováním (aklamací), pokud se neusnese na hlasování tajném.

(13)  Při veřejném hlasování hlasuje členská schůze o každém navrženém kandidátovi na člena představenstva a kontrolní komise samostatně. Při tomto hlasování jsou zvoleni ti
3 kandidáti na členy představenstva a 3 kandidáti na členy kontrolní komise, kteří obdrží nejvíce hlasů.

(14)  V případě rovnosti hlasů čtyř a více kandidátů na první pořadí při volbě představenstva a čtyř a více při volbě kontrolní komise, postupují tito kandidáti s rovným počtem hlasů do druhého kola.

(15)  Pokud bude počet kandidátů, kteří dosáhli rovnosti hlasů na druhém nebo dalším pořadí spolu s počtem kandidátů na předchozích pořadích větší než tři, postupují kandidáti s rovným počtem hlasů na prvním následujícím pořadí za pořadím, na kterém byli kandidáti zvoleni, do dalšího kola za předpokladu, že tito kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů družstva.

(16)  V případě, kdy nebyli v prvním kole hlasování zvoleni všichni tři členové představenstva nebo tři členové kontrolní komise, pokračují volby druhým případně dalším kolem, ve kterém se volí pouze počet členů představenstva a kontrolní komise, který nebyl obsazen v předchozích volebních kolech.

(17)  Při hlasování ve druhém a dalším kole se hlasuje a provádí sčítání hlasů obdobným způsobem jako u kola prvního. Do druhého případně dalšího kola voleb postupují nezvolení kandidáti.

(18)  Pokud se členská schůze usnese na tom, že volba představenstva a kontrolní komise bude provedena tajným hlasováním, zajistí volební komise, aby všichni přítomní členové družstva obdrželi volební lístky, na kterých budou uvedena jména a příjmení všech navržených kandidátů. Volební lístky budou samostatné pro volbu představenstva i pro volbu kontrolní komise.

(19)  Člen družstva dává svůj hlas tomu kandidátovi, jehož příjmení na volebním lístku neškrtne. Jinak upravené volební lístky jsou neplatné.

(20)  Volby se provádí obdobným způsobem jako u veřejného hlasování.

(21)  Zvolením nového představenstva a kontrolní komise zaniká mandát dosavadních členů těchto orgánů. Funkce člena představenstva nebo kontrolní komise zaniká volbou nového člena představenstva nebo kontrolní komise, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.

 

IV. Představenstvo

Čl. 17

Ustavení představenstva

(1)      Členové představenstva v nejbližším možném termínu po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a popřípadě rozdělí další funkce.

(2)      Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.

(3)      O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož ověřený opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodnímu rejstříku

 

Čl. 18

Pořad schůzí představenstva

Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.

 

Čl. 19

Jednání představenstva družstva

(1)      Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popřípadě pověřený člen představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina.

(2)      Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá písemný návrh usnesení.

(3)      Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování nebylo účelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

(4)      Jednání představenstva jsou neveřejná.

(5)      Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných podkladů.

(6)      Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů.

(7)      Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva (nebo pracovníka)odpovědného za splnění úkolů a lhůtu ke splnění úkolu.

(8)      Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popř. ten, kdo je zpracoval.

(9)      Písemné podklady pro jednání představenstva se členům, popřípadě dalším účastníkům jednání, předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.

(10)  Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápisu, popř. aby bylo zapsáno, že hlasoval proti přijatému usnesení. To však nezbavuje člena představenstva, který tak učinil, povinnosti přijaté usnesení plnit.

(11)  Jednání představenstva se může účastnit zástupce kontrolní komise s právem vyjádřit se k průběhu jednání představenstva, popř. k přijatým usnesením. Námitky zástupce kontrolní komise proti jednání představenstva, přijatým usnesením, popřípadě jeho stanovisko k průběhu jednání představenstva, musí být v zápisu z jednání představenstva uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.

(12)  Usnesení představenstva je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. 

 

V. Kontrolní komise

Čl. 20

Ustanovení kontrolní komise

(1)      Členové kontrolní komise se v nejbližším možném termínu po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na němž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.

(2)      Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.

(3)      O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis.

 

Čl. 21

Pořad schůzí kontrolní komise

Návrh pořadu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.

 

Čl. 22

Jednání kontrolní komise

(1)      Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda, místopředseda, popř. pověřený člen kontrolní komise. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina.

(2)      Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol.

(3)      Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména:

a)      program prověrky

b)      souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob

c)      návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(4)      Jednání kontrolní komise jsou neveřejná. O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením. Usnesení kontrolní komise je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. 

(5)      Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení.

(6)      Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci.

(7)      Kontrolní komise provádí v družstvu kontroly buď celá nebo jí pověření členové, avšak minimálně v počtu dvou členů. Kontrolní komise nebo jí pověření členové mají při provádění revizí a kontrol právo na potřebné informace. Odmítne-li člen či funkcionář nebo orgán družstva poskytnout kontrolní komisi nebo jí pověřeným členům při provádění kontroly nebo revize informace o družstvu, které jsou nutné pro řádně zjištění skutkového stavu, posuzuje se takové jednání jako porušení stanov. O tom, zda jsou ty či ony informace o družstvu nutné k provedení kontroly či revize rozhoduje kontrolní komise nebo její členové pověření provedením kontroly či revize.

(8)      Členové kontrolní komise, pověření provedením kontroly či revize, sepíší bez zbytečných průtahů, nejpozději však do týdne po skončení kontroly či revize, návrh kontrolního nálezu a předloží jej předsedovi kontrolní komise. Provádí-li kontrolu celá kontrolní komise, sepisuje návrh kontrolního nálezu člen komise. Lhůta z věty první platí obdobně.

(9)      Návrh kontrolního nálezu projedná kontrolní komise na svém jednání a po jeho schválení předloží předseda kontrolní nález neprodleně předsedovi družstva k projednání v představenstvu a ke sjednání nápravy zjištěných nedostatků. Tím není dotčena informační povinnost komise vůči členské schůzi.

(10)  Představenstvo je povinno projednat kontrolní nález na svém nejbližším zasedání. Na žádost kontrolní komise se mohou jeho projednávání v představenstvu účastnit pověření zástupci kontrolní komise nebo tento orgán jako celek. Odkládá-li bezdůvodně představenstvo projednání nálezu nebo nesouhlasí-li se zjištěnými skutečnostmi a kontrolní komise na nich trvá, předloží kontrolní komise řešení tohoto sporu členské schůzi; její svolání navrhne představenstvu družstva. Je-li představenstvo v prodlení se svoláním členské schůze a kontrolní komise na něm nadále trvá, může členskou schůzi svolat sama.

(11)  Stížnosti a podněty členů družstva přijímá především předseda kontrolní komise. Po jejich přijetí je povinen bez zbytečných průtahů zajistit vyřízení stížnosti či podnětu. Je-li k tomu nutno svolat kontrolní komisi, svolá ji její předseda do jednoho týdne po obdržení stížnosti nebo podnětu. Na žádost člena družstva, který se obrátil na kontrolní komisi, je mu tento orgán povinen vydat potvrzení o převzetí stížnosti či podnětu.

(12)  Podanou stížnost či podnět je kontrolní komise povinna vyřídit a podat o tom členovi zprávu do 30 dnů od jejího podání. Pokud je vyřízení stížnosti či podnětu složitější, dohodne se kontrolní komise se členem, který ji podal, o přiměřeně delší lhůtě.

(13)  Kontrolní komise je povinna projednat svůj nález s osobou nebo osobami, u nichž nálezem zjistila pochybení a umožnit jim vznést námitky proti nálezu komise.

(14)  Kontrolní komise vede evidenci přijatých stížností a podnětů, včetně doby a způsobu jejich vyřízení. Tato evidence je základem pro zprávu o stížnostech a podnětech členů, kterou kontrolní komise zařadí do své zprávy pro členskou schůzi.

 

VI. Společná ustanovení

Čl. 23

 Doručování

(1)      Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil.

(2)      Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených stanovami nebo jednacím řádem družstva.

(3)      Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí.

(4)      Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna
a) při doručování písemností funkcionářem nebo pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí,

b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí.

(5)      Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvo jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl.

 

Čl. 24

Počítání času

(1)      Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.

(2)      Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den.

(3)      Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní.

(4)      Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

(5)      Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu.

(6)      Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do 15-ti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkol učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

Čl. 25

Jednací řád byl přijat členskou schůzí dne 9. prosince 2004 s účinností od 9. prosince 2004.