Header image

 

 

 

line decor

 

HOME  ::  

line decor

 

 

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Stanovy
Společenství vlastníků domu Na Vrškách  č.p. 1234 a 1235

(dále také jako „Společenství vlastníků“, „společenství vlastníků“, „Společenství“, nebo „společenství“)

Čl. I
Základní ustanovení

 

1.- Název Společenství je Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235.

2.- Sídlem Společenství je Praha - Zbraslav, Na Vrškách č.p.1235, PSČ 15600.

3. Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy nemovité věci. Společenství vlastníků je právnická osoba způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem za účelem zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí je:

  • pozemek parc. č. 2912/35, zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1234, objekt k bydlení,
  • pozemek parc.č. 2912/36, zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1235, objekt k bydlení,
  • a pozemek parc.č. 2912/172, jiná plocha, ostatní plocha,

jenž jsou zapsány na LV 3006 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území Zbraslav, obec Praha. Společenství je odpovědné budovy č.p. 1234, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 2912/35 (dále také jen „budova s č.p. 1234“) a budovy s č.p. 1235, objekt k bydlení , která je součástí pozemku parc.č. 2912/36 (dále také jen „budova s č.p. 1234“), zapsané na LV 3006 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území Zbraslav, obec Praha (pro účely stanov dohromady dále také jen „dům“) a pozemků parc.č. 2912/35, zastavená plocha a nádvoří,  a 2912/36, zastavená plocha a nádvoří,  a 2912/172, ostatní plocha, jiná plocha, zapsané na LV 3006 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území Zbraslav, obec Praha (pro účely stanov dohromady dále také jen „pozemek“). Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném příslušným soudem určeným zvláštním předpisem.

4.- Správou domu se rozumí vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a pro zachování nebo zlepšení společných částí domu. Správou domu se rozumí mimo jiné i:

a)      zajišťování provozu, údržby, oprav, stavebních úprav a jiných změn společných částí domu (včetně činností spojených s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, změnou v užívání, zřízením, udržováním, zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem členům společenství), změn vedoucích ke změně účelu v jejich užívání, a zajišťování těchto činností ohledně technických zařízení domu, jakož i společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, zajišťování revizí technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu, zajišťování údržby pozemku a údržby přístupových cest na pozemku,

b)      sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo,smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu, o nájmu jednotek, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků, smluv o některých činnostech při správě domu zajišťovaných třetí osobou,

c)      péče o řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy společenství, včasné vymáhání plnění povinností členů společenství uložených jim obecně závazným právním předpisem, těmito stanovami, nebo usnesením orgánu společenství, o řádné vedení účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem, vedení seznamu členů společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, vedení evidence plateb členů společenství včetně potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami, rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, vybírání záloh a úhrad za služby, příspěvků na správu nemovité věci od členů společenství a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností.

d)     Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících spoluvlastníkům.

5.- Správu domu může pro Společenství vlastníků vykonávat subjekt, s nímž Společenství vlastníků uzavře smlouvu o výkonu správcovství domu.

6.- Podíly na společných částech domu jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. 

Čl. II
Orgány Společenství

1.- Orgány Společenství jsou:

a)- shromáždění,

b)- výbor společenství vlastníků (dále i statutární orgán)

c)- kontrolní komise společenství vlastníků.

2.- Shromáždění (čl. III.) tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech (čl. I. odst. 6).

3.- Členové výboru společenství vlastníků (čl. IV.) jsou voleni shromážděním na dobu dvou 5 let. Funkční období člena výboru společenství vlastníků však po uplynutí uvedené lhůty neskončí, dokud nebude zvolen nový statutární orgán.

4.- Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

5.- Společenství činí právní jednání předsedou výboru spolu s jedním dalším členem výboru společenství vlastníků.

6.- Voleným orgánem nebo členem voleného orgánu může být zvolena se svým souhlasem fyzická osoba i právnická osoba. Právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu jí zmocněná fyzická osoba nebo její statutární orgán. Fyzickou osobou zvolenou jako volený orgán nebo jeho člen může být jen plně svéprávná osoba, bezúhonná ve smyslu předpisů upravujících živnostenské podnikání.

7.- Volené orgány a jejich členové mohou být voleni opětovně.

8.- Volené orgány a jejich členové se přijetím funkce zavazují vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Svou funkci vykonávají osobně; pro jednotlivý případ však mohou zmocnit jiného člena téhož orgánu, aby za ně při jejich neúčasti hlasoval.

9.- Volené orgány a jejich členové mohou být během funkčního období shromážděním odvoláni, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající pro ně z činnosti orgánu Společenství, jsou-li nečinní nebo nevykonávají-li svou funkci po dobu 3 měsíců; za porušení povinností závažným způsobem se považuje, když člen orgánu se chová v rozporu s povinnostmi člena společenství, když se nezúčastní 3 schůzí orgánu po sobě, aniž by k tomu měl závažný důvod.

10. Volené orgány a jejich členové mohou během funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení oznámí předsedovi výboru společenství vlastníků. Odstupujícímu orgánu či členovi zaniká jeho funkce dnem svolání shromáždění k dovolbě nového orgánu, nejpozději však do 1 měsíce po oznámení odstoupení dle předchozího odstavce. Pokud volený orgán či člen voleného orgánu převede jednotku, k níž má vlastnický či spoluvlastnický vztah, a nevlastní již jiné jednotky v domě, je povinen odstoupit z funkce.

11. Dojde-li k odstoupení člena voleného orgánu z funkce či k jeho dlouhodobé nemoci či jiné obdobné objektivní nemožnosti funkci vykonávat, mohou zbylí členové, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy voleného orgánu do nejbližšího zasedání usnášeníschopného shromáždění.

12. Členové volených orgánů mají nárok na náhradu skutečných výdajů, které jim v souvislosti s výkonem funkce vzniknou [čl. VII odst. 11 písm. v)].

13. Členové volených orgánů mají nárok na odměnu za výkon funkce. O výši odměny rozhoduje shromáždění [čl. III odst. 2 písm. c)].

Čl. III
Shromáždění

1.- Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění.

2.- Do výlučné působnosti shromáždění náleží:

a)- změna těchto stanov,

b)- změna prohlášení, popř. změna náležitostí prohlášení uvedených ve smlouvě o výstavbě, v dohodě spoluvlastníků či v rozhodnutí soudu při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví s následným vznikem bytového spoluvlastnictví,

c)- volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d)- schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

e)- schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

f)-- rozhodování o:

- členství Společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

- změně účelu užívání domu nebo bytu,

- změně podlahové plochy bytu,

- úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

- změně podílu na společných částech,

- změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

- opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 3 000 Kč v průměru na každou bytovou jednotku,

g)- udělování předchozího souhlasu k:

- nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

- nabytí, zcizení, zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, jejichž hodnota převyšuje částku 15 000 Kč v průměru na každou bytovou jednotku,

- uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,

- uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

h)- určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, rozhodnutí o změně této osoby, schválení zásad smlouvy s touto osobou, včetně ujednání o ceně a o rozsahu činnosti, a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

i)-- rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

3.- Zasedání shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce statutární orgán; zasedání shromáždění musí statutární orgán svolat rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů ve společenství, minimálně však dvou. Nesplní-li statutární orgán povinnost svolat zasedání shromáždění, mohou jej svolat ti vlastníci jednotek, kteří dali podnět k jeho svolání, na náklad Společenství.

--- V podnětu na svolání shromáždění musí podněcovatelé uvést návrh jeho programu – ten je pro svolavatele závazný a nelze jej bez souhlasu podněcovatelů měnit ani doplnit.

4.- O svolání zasedání shromáždění vyrozumí svolavatel členy společenství vyvěšením pozvánky na vchod domu a vhozením pozvánky do každé schránky alespoň 20 dnů před jeho konáním. Vyrozumění – pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen Společenství s těmito podklady seznámit. Vyrozumění – pozvánka se doručuje na adresu, kterou vlastník statutárnímu orgánu oznámil.

5.- Jednání shromáždění organizuje a řídí předsedající shromáždění pověřený svolavatelem. Shromáždění projednává jen ty body programu, které jsou uvedeny v pozvánce; pokud však jsou přítomni všichni členové shromáždění, lze program shromáždění doplnit

6.- Při hlasování na zasedání shromáždění je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníka jednotky na společných částech domu. Je-li jednotka ve spoluvlastnictví (i společném jmění manželů), jedná za její spoluvlastníky společný zástupce zmocněný většinou spoluvlastníků – toto zmocnění dokládá jednající řídícímu shromáždění, pokud již nebylo doloženo statutárnímu orgánu Společenství. Za jednotku ve vlastnictví Společenství se nehlasuje.

7.- Vlastník jednotky (spoluvlastníci jednotky jako celku) se může nechat při výkonu svých práv na shromáždění zastupovat zvláštní plnou mocí udělenou pro účast, jednání a hlasování na zasedání shromáždění. Hlasuje-li se o záležitosti, kde tyto stanovy vyžadují formu veřejné listiny, musí být plná moc též udělena formou veřejné listiny.

8.- Zasedání shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů ve společenství; k přijetí usnesení takového zasedání shromáždění je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků, nestanoví-li následující odstavec pro konkrétní rozhodnutí vyšší počet hlasů.

9.- Vyšší počet hlasů se vyžaduje v těchto případech:

a)- Pro schválení dohody mezi dotčenými vlastníky o změně prohlášení, změně smlouvy o výstavbě, či změně dohody spoluvlastníků o rozdělení jejich nemovitého domu na bytové spoluvlastnictví (resp. obdobného rozhodnutí soudu), která se netýká všech vlastníků, je zapotřebí více než poloviny hlasů všech členů společenství; do zápisu ze shromáždění potvrzujícího schválení této dohody se uvede identifikace vlastníků, kteří souhlas vyjádřili, zápis pak splňuje písemnou formu souhlasu více než poloviny všech členů společenství vyžadovanou zákonem.

b)- Pro přijetí usnesení týkající se úpravy nebytového prostoru nacházejícího se v 1. podzemním podlaží domu převyšující finanční částku 5 000 Kč je zapotřebí minimálně 4/5 hlasů z každého vchodu.

c)- Shromáždění může rozhodnout, že pro přijetí usnesení o konkrétní akci převyšující nákladově 50 000 Kč je zapotřebí souhlasu 4/5 hlasů ve společenství.

d)- Pro volbu členů výboru je zapotřebí souhlasu více než poloviny hlasů na usnášeníschopném shromáždění.

--- 10. Způsob hlasování určuje svolavatel / předsedající shromáždění tak, aby byla nepochybně zjištěna vůle hlasujících. O různých bodech programu lze hlasovat i různě. Hlasování na shromáždění je veřejné. Řídící shromáždění po každém hlasování (s výjimkou volby orgánů) konstatuje, zda usnesení shromáždění bylo přijato potřebnou kvótou hlasů. Pokud nikdo z přítomných členů nesdělí svůj nesouhlas s výsledkem hlasování provedeným aklamací, má se za to, že hlasování shromáždění proběhlo v souladu s tím, co konstatoval jeho předsedající.

11. Volba volených orgánů a jejich členů proběhne následovně

a)----- Způsob volby volených orgánů určuje svolavatel / předsedající shromáždění.

b)- Při volbě se vychází z kandidátky předložené výborem. Počet kandidátů není omezen. Před vlastní volbou rozhodne předsedající shromáždění, zda kandidáti splňují podmínky stanovené stanovami. Ti kandidáti, kteří podle rozhodnutí předsedajícího podmínky nesplňují, jsou z hlasování vyloučeni. K volbě členů orgánu nelze přistoupit, dokud počet kandidátů netvoří alespoň minimální počet členů orgánu stanovený stanovami.

c)- Každý z kandidátů obdrží na shromáždění prostor v délce cca 1 minuty, kde bude mít možnost se představit a provést svou volební agitaci.

d)- Přítomní hlasující hlasují pro každého kandidáta zvlášť. Každý vlastník dá svůj hlas těm kandidátům, které považuje za vhodné. Vyhodnocení volby se provede až po provedené volbě všech kandidátů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali alespoň minimální počet hlasů určených pro ten který orgán stanovami.

e)- Není-li zvolen potřebný počet kandidátů za členy orgánu, postupují do druhého kola volby všichni kandidáti / ti kandidáti z kola prvého, kteří se sice podle výsledků volby prvého kola nestali členy výboru, ale z ostatních kandidátů obdrželi nejvyšší počet hlasů a doplňují minimální počet členů voleného orgánu. I ve druhém kole voleb jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali alespoň minimální počet hlasů určených pro ten který orgán stanovami.

f)-- Není-li ani po druhém kole voleb zvolen minimální potřebný počet členů orgánu, dá předsedající možnost přítomným navrhnout další kandidáty na členy voleného orgánu. Přihlásí-li se takový kandidát, postupuje se podle bodů b) až d).

g)- Nedojde-li ani po postupu podle bodu f) k dovolbě členů orgánu nebo k volbě jednočlenného orgánu, orgán nebyl zvolen.

12. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat

a)- datum a místo konání shromáždění,

b)- přijatá usnesení,

c)- výsledky hlasování,

d)- námitky těch členů proti rozhodnutí shromáždění, kteří požádali o jejich zaprotokolování, včetně označení příslušného člena.

--- Za vyhotovení zápisu a jeho úplnost odpovídá svolavatel.

13. Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky, který byl na shromáždění přehlasován, navrhnout podle § 1209 NOZ soudu, aby o záležitosti rozhodl.

14. Otázky, které přísluší rozhodovat shromáždění, lze rozhodnout i mimo zasedání shromáždění. Jedná se o případy, kdy řádně svolané shromáždění není způsobilé se usnášet, a dále o rozhodování o změně účelu užívání domu, rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části a rozhodování podle článku III. odst. 2, písm. h) těchto stanov.

15. Rozhodování mimo zasedání shromáždění proběhne podle § 1210 až 1214.

 

Čl. IV

Výbor a kontrolní komise

1.- Výbor je statutárním a výkonným orgánem Společenství. Výbor je nejméně tříčlenný. Na svém prvním zasedání zvolí členové výboru svého předsedu výboru.

2.- Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci shromáždění (čl. III odst. 2.) nebo o věci specifické řešené dalšími orgány ve společenství, rozhoduje o správě domu (čl. I odst. 5.) ve Společenství výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby,  nejméně však každé tři měsíce.

3.- Schůzi výboru svolává jeho předseda předem. V pozvání uvede místo a část konání schůze. Schůze výboru je neveřejná. Výbor jedná kdykoliv bude řádně svolán. Schůzi výboru řídí jeho předseda. Výbor je usnášeníschopný, když je přítomna více než polovina hlasů. Při rozhodování výboru má každý člen 1 hlas. Výbor rozhoduje většinou přítomných hlasů.

4.- Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

5.- Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

6.- Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména
a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,
b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,
c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
d) může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,
e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.

7.- Ustanovení odstavce 4 až 6 se použijí, rozhodne-li shromáždění o zřízení kontrolní komise [čl. VI odst. 1 písm. c)]. Ve společenství může shromáždění rozhodnout, že se namísto kontrolní komise volí revizor. Revizor má působnost kontrolní komise.

Čl. V
Prvý statutární orgán

1.- Prvými členy výboru byli určeni Bc. Zdeněk Zatloukal, nar. 31.12.1963, bytem Na Vrškách 1234, 156 00 Praha 5, Zbraslav, Ing. David Botek, nar. 2.1.1979, bytem Malý dvůr 641 Nebušice, 164 00 Praha 6,  Daniel Macháček, nar. 25.5.1984, bytem Na Vrškách 1234, 156 00  Praha 5, Zbraslav, a to na dobu dvou let. 

Čl. VI
Práva a povinnosti vlastníků jednotek

1.- Vlastník jednotky je povinen:

a)- oznámit nabytí jednotky do vlastnictví včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, nejpozději do jednoho měsíce,

b)- oznámit změny údajů dle písm. a),

c)- oznámit změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

---

2.- Vlastníci jednotek jsou dále povinni

a)- omezit hlasité používání audiotechniky, televize, masážních van, praček, myček a podobně po 22:00 do 7:00 hod., v jiné době ohleduplně regulovat hlasitost televize, rádia, hudby; hluk obtěžující sousedy je možno omezit protihlukovou isolací (pračky, masážní vany) a vhodným umístěním audiotechniky (ve větší vzdálenosti od společných stěn a nosníků);

b)- dbát na ohleduplnost při používání nástrojů a zařízení způsobujících nadměrný hluk nebo vibrace (vrtačky, brusky);

c)- omezit hlučnosti při provozování párty a večírků ve večerních hodinách;

d)- omezit nadměrnou a ve vnitroblocích se odrážející hlučnost při hovorech na terasách;

e)- nejezdit na kolečkových bruslích nebo na skateboardech uvnitř objektu (v bytech, na terasách, na chodbách);

f)-- omezit grilování i přípravu jídel tak, aby výpary z takové úpravy nevnikaly do okolních jednotek;

g)- nespalovat odpady, trávu či jiné věci, pokud to bude mít za následek nadměrné zatěžování kouřem, výpary nebo pokud je neslučitelné s požární bezpečností;

h)- nevjíždět automobily poháněnými plynem do prostoru garáží i garážových stání;

i)-- neodpalovat pyrotechnické výrobky z prostoru domu, zejména oken a, lodžií , ani z blízkého okolí domu;

j)-- nerozdělávat oheň v jednotkách i lodžiích a předzahrádkách v jiném než k tomu atestem určeném zařízení (zahradní gril);

k)- zabránit úniku tekutých emisí, olejů, mazadel, rozpouštědel kdekoliv v objektu a jeho okolí;

l)-- zabránit úniku oleje a jiných produktů z aut zaparkovaných v garážích nebo kolem domu;

m)- třídit odpady, komunální odpady uklízet do určených kontejnerů;

n)- odpady, které se do kontejneru nevejdou, stavební odpady, kovové odpady, látky tekuté, žíravé, zdraví škodlivé, zápalné, výbušné, zeminu, uhynulá zvířata, trávu, pneumatiky, podlahové krytiny, kusy nábytku a podobný odpad neukládat do kontejnerů, ale odstranit na svůj náklad;

o)- nekrmit ptactvo a hlodavce parazitující v objektu;

p)- nekouřit ani neplivat ve společných prostorách, neznečisťovat je prachem, blátem, stavebninami, exkrementy, nedopalky a odpadky, neodhazovat cigaretové nedopalky, sirky a podobné drobné odpadky uvnitř a kolem domu;

q)- zásadně uklízet po svých psech či svých jiných zvířatech jejich exkrementy na trávnících, chodnících a ve společných prostorách;

r)-- vánoční stromky odstraňovat v souladu s pokyny obce;

s)-- neskladovat své věci ve společných prostorách a v okolí domu, neprovádět zde žádné činnosti nesouvisející s jejich účelem – průchodu k jednotkám;

t)-- zajistit uzavírání vstupů do objektu;

u)- nikomu nepůjčovat mechanické nebo elektronické prostředky ke vstupu do objektu (klíče, karty, čipy);

v)- ztráty mechanických nebo elektronických prostředků ke vstupu do objektu (klíče, karty, čipy) hlásit ihned Společenství;

y)- neparkovat bez souhlasu oprávněného uživatele na cizích garážových stáních, nedovolit to ani osobám, které zde jsou na návštěvě;

z)- nebýt lhostejní ke svému majetku a práci lidí, kteří se nám o něj starají;

aa) účastnit se dění týkajícího se Společenství, účastnit se shromáždění Společenství;

ab) odstranit jednoduché závady, které se na společných částech domu a v jeho okolí vyskytly; není-li to možné, upozornit na takové závady Výbor Společenství;

ac) odstranit závady a poškození, která na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo se v objektu s jeho vědomím pohybují; není-li to možné, upozornit na takové poškození a závady Výbor Společenství a uhradit náklady na jejich odstranění;

ad) nenechávat bez povšimnutí nadměrné znečišťování, nepořádek (nedopalky od cigaret) a zejména vandalismus (např. stěny ve vchodech) v objektu a jeho okolí;

af) tyto povinnosti smluvně převést na nájemce či další osoby, které jednotku oprávněně užívají.

Čl. VII
Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu

  Na pozemku a před garážemi je zakázáno rozdělávání otevřeného ohně, grilování na grilech, pořádání ohňostrojů, provozování kolektivních hlučných resp. nebezpečných sportů, provádění výcviku zvířat, provozování hry na hudební nástroje resp. pouštění reprodukované hudby a provádění dalších činností, které by mohly nad míru únosnou obtěžovat).

Terasy a lodžie jsou integrální součástí domu a jeho okolí. Tvoří dominantní vzhledový prvek objektu. Jejich uživatelé by neměli tento vzhled narušit při umísťování nábytku, klimatizačních jednotek a dalších „neesteticky“ působících prvků.

Je třeba se vyvarovat výsadbě vysoce rostoucích stromů a keřů, vysoce aromatických a jedovatých rostlin nebo rostlin přitahujících obtížný hmyz.

Na chodníky a obrubníky je zakázáno vjíždět motorovými vozidly, parkovat a přetěžovat je nadměrným zatížením, skladovat zde materiál a odpad či trvale umístit reklamní poutače apod.

Travnaté plochy a zeleň kolem domu je společným majetkem vlastníků jednotek. Na travnaté plochy v okolí domu je možno vstupovat, je však zakázáno na ně najíždět motorovými vozidly. Na zelených plochách je možné venčit domácí zvířata, je však nezbytné po nich provést odstranění pevných exkrementů.

Výbor komunikuje s vlastníky prostřednictvím e-mailů / nástěnek ve společných prostorech obou domů / webových stránek / dopisy vhozenými do schránky.

Vlastníci mohou nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu, po předchozí domluvě se zástupcem Výboru Společenství požádají-li o to alespoň týden předem, přičemž zástupce Výboru společenství rozhodne o čase a místě nahlédnutí do smluv.

Vlastníci se mohou domáhat nahlédnout do účetních knih a dokladů, po předchozí domluvě se zástupcem Výboru Společenství požádají-li o to alespoň týden předem, přičemž zástupce Výboru společenství rozhodne o čase a místě nahlédnutí do smluv.

Čl. VIII
Hospodaření Společenství

1.- Společenství tvoří roční rozpočet svého hospodaření.

2.- Příjmy Společenství jsou

a)- příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

b)- dlouhodobé příspěvky vlastníků jednotek na rekonstrukce a modernizace domu (fond oprav),

c)- úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek za prodlení s platbami příspěvků a s platbami záloh na plnění spojená nebo související s užíváním jednotky,

d)- pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, či obdobného předpisu,

e)- úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,

f)-- penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,

g)- pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a

h)- příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek,

i)-- jiné další mimořádné příjmy.

3.- Společenství hospodaří i se zálohami na poskytování služeb spojených nebo souvisejících s užíváním jednotky. O výši záloh, jejich četnosti a splatnosti rozhodne shromáždění. Do rozhodnutí shromáždění určuje výši záloh výbor / předseda společenství vlastníků (správce). Zálohy jsou určovány v měsíční (či jiné) výši.

4.- Zálohy nejsou příjmem společenství, a musí být vyúčtovány za předchozí kalendářní rok do 30.5. daného roku. 

5.- Společenství může změnit v průběhu roku měsíční zálohu. Oprávněným důvodem je změna předpokladů, z nichž stanovení zálohy vycházelo.

6.- Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod.

7.- Náklady na pojištění domu se rozúčtovávají podle podílu na společných částech domu.

a)- Náklady na úklid vnitřních společných prostor se rozúčtovávají podle plochy jednotlivých bytů.

b)- Náklady na vnější úklid a zimní údržbu chodníků se rozúčtovávají na každý byt.

c)- Náklady na údržbu zeleně se rozúčtovávají na každý byt.

e)- Náklady na ohřev teplé vody a na dodávku tepla se rozúčtovávají podle naměřených hodnot spotřeby a v souladu s obecně závazným předpisem.

8.- Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují ujednáním všech vlastníků jednotek. Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

9.- Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje Společenství vlastníkům jednotek vždy za kalendářní rok a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování musí obsahovat skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná.

10. Přeplatek na zaplacených příspěvcích se vrací. Finanční vyrovnání provede Společenství vůči vlastníkům jednotek nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování.

11. V rozpočtu se samostatně plánují prostředky na

a)- dotaci do dlouhodobých příspěvků vlastníků jednotek na rekonstrukce a modernizace domu („fond oprav“),

b)- pojištění domu,

c)- úklid,

f)-- úklid společných prostor, mytí oken (chodby a další společné prostory),

g)- úklid vnějších prostor a okolí domu,

i)-- údržbu zeleně (veškerá zeleň okolí),

j)-- odvoz tuhého odpadu (dle rozhodnutí obce),

k)- elektřinu společných částí domu,

l)-- elektřinu výměníkové stanice,

n)- teplo, topení,

o)- vodné, stočné,

p)- revize zařízení domu,

q)- opravy a údržbu domu,

r)-- náklady na odečet spotřeby vody a tepla,

s)-- náklady Společenství, náklady správce domu,

t)-- náklady na osobu dům spravující / o dům pečující,

u)- odměny členů orgánů,

v)- náhrady výdajů členů orgánů,

w)- výměnu vodoměrů, ověření kalorimetrů,

x)- úhradu nedobytných pohledávek,

y)- rekonstrukce a modernizace společných částí domu a pozemku,

z)- činnosti, úpravy či pořízení věcí a služeb nutných pro zajištění bezporuchového provozu domu nebo pro zvelebení domu či zpříjemnění jeho užívání.

12. Finanční prostředky na uvedené náklady jsou čerpány z příjmů společenství. Finanční prostředky na služby uvedené v předchozím odstavci jsou čerpány ze zaplacených záloh. Nebudou-li finanční prostředky ze zaplacených záloh postačovat na krytí nákladů (cash flow) na služby, lze na jejich zaplacení přechodně použít i jiné finanční prostředky Společenství, včetně „fondu oprav“.

13. Příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, i když jsou hrazeny na bankovní účet Společenství, nejsou příjmem Společenství, ale příjmem určeným pro vlastníky jednotek; jde např. o tyto příjmy:

a)- nájemné z pronájmu společných částí domu,

b)- úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a

c)- příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

14. Vlastníci jednotek individuálně určí, zda příslušnou část z těchto příjmů, která na ně připadá, převedou jako svůj příspěvek na náklady Společenství nebo zda ji chtějí vyplatit. Odpovídající část těchto příjmů bude podle pokynu vlastníků vyplacena vždy po vyrovnání záloh a hospodaření předchozího roku. Společenství je však povinno sdělit vlastníkům individuálně v dostatečně dlouhé lhůtě ještě před uplynutím termínu k podání přiznání k dani z příjmů, jaká část příjmů plynoucích z nakládání se společnými částmi a došlých na účet Společenství na ně připadá za uplynulý rok tak, aby eventuálně, pokud u nich připadá podle daňových předpisů povinnost tuto část příjmů zdanit, měli čas příslušnou část příjmů do svého daňového přiznání, event. opravného daňového přiznání, zahrnout.

15. Společenství zřizuje  účet dlouhodobých záloh, „fond oprav“. Výdaje,které mohou být čerpány k tíži fondu oprav, jsou výdaje vynaložené na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí nemovitosti. Opravami se rozumí náhrada opotřebení společného majetku spravovaného Společenstvím, tedy náhrada jeho fyzického i morálního zastarání či jeho uvedení do nezávadného stavu s přihlédnutím k novým technologiím a materiálům. Rekonstrukcí se rozumí změna technických parametrů společného majetku. Modernizací se rozumí rozšíření použitelnosti společného majetku. Do rekonstrukce či modernizace lze zahrnout i zhotovení či vybudování toho, co shromáždění Společenství označí jako nutné pro zajištění bezporuchového provozu domu nebo pro zvelebení domu či zpříjemnění jeho užívání. Výdaje na:

a)- skutečné opravy, ať již plánované nebo neplánované, tedy na uvedení společného majetku do předchozího stavu,

b)- seřízení a zajištění funkčnosti společného majetku,

c)- modernizaci a rekonstrukci společného majetku, nebude-li financování konkrétní akce zajištěno jinak,

d)- zhotovení či vybudování toho, co ve společných částech budovy být mělo

e)- zhotovení či vybudování toho, co je podle posouzení výboru nutné pro zajištění bezporuchového provozu domu.

      Do fondu oprav nelze zahrnout výdaje            

f)-- které byly vynaloženy přímo s náhradou věcí odcizených, tedy jako náhrada za věci odcizené (pohybová čidla, kliky, dveře, světla),

g)- které byly vynaloženy v souvislosti s opravou věci poškozené (zámky u dveří, nabouraná vrata),

h)- drobné při různých samostatných drobných opravách (sádra, šrouby, hmoždinky).

16. Výbor společenství vlastníků může v konkrétním odůvodněném případě rozhodnout o tom, že výdaj neodpovídající výše uvedenému bude hrazen z „fondu oprav“ nebo že bude naopak financování konkrétní akce zajištěno jinak.

17. Peněžní prostředky Společenství a peněžní prostředky svěřené Společenství vlastníky jednotek či pro vlastníky jednotek vede Společenství na účtu zřízeném u peněžního ústavu nebo v pokladně.

18. Společenství vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Předpisy o vedení účetnictví vydává výbor společenství vlastníků.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1.- Tyto stanovy byly přijaty Bytovým družstvem Na Vrškách, se sídlem Praha - Zbraslav, Na Vrškách č.p.1235, PSČ 15600, IČO: 27172457, zapsaným v oddílu Dr, vložce 6118 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze .

2.- Tyto stanovy jsou účinné od okamžiku vzniku Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235.