Header image

 

 

 

line decor

 

HOME  ::  

line decor

 

 
 

Stanovy Bytového družstva Na Vrškách

Čl. I.

Základní ustanovení, předmět činnosti

 

1.       Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

2.       Družstvo je právnickou osobou s vlastní právní osobností a obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

3.       Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka Dr 6118 je evidováno pod IČ 27172457.

4.       Předmětem činnosti družstva je správa majetku ve vlastnictví družstva, a to bytového domu čp. 1234 a čp. 1235 na pozemcích č. parc. 2912/35 a č. parc. 2912/36, vše v obci Praha, na katastrálním území Zbraslav, a to za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Za tímto účelem družstvo hospodaří s byty a nebytovými prostorami, zejména formou jejich nájmu, zabezpečováním údržby, opravami, rekonstrukcemi a modernizací bytového a nebytového fondu a úpravy pozemku.

 

Čl. II.

Firma a sídlo družstva

 

Firma družstva je Bytové družstvo Na Vrškách

 

Sídlo družstva je na adrese Na Vrškách 1235, Praha 5, PSČ 156 00

 

 

III.

Členské vklady

 

1.       Člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši 2.500 Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých). Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná.

2.       Člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu.

3.       Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

4.       Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu.

5.       Člen, jehož členství vzniklo přijetím do družstva po jeho vzniku, je povinen zaplatit zápisné ve výši 5000 Kč, které není součástí členského vkladu a při zániku členství se členovi nevrací. Zápisné je splatné současně s podáním přihlášky za člena družstva.

 

               Čl. IV

               Vznik členství

 

1.       Členem družstva může být pouze fyzická osoba.

2.       Členství v družstvu vzniklo při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami členům, nebo jejich právním předchůdcům při založení družstva dnem vzniku družstva.

3.       Členství může dále vzniknout za trvání družstva převodem a přechodem družstevního podílu, nebo rozhodnutím představenstva o přijetí za člena.

4.       Přijetím za člena může vzniknout členství na základě rozhodnutí představenstva, a to dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí.

5.       Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu přijetím za člena je zejména:

a)       písemná přihláška doručená družstvu,

b)       úhrada základního členského vkladu v plné výši určené těmito stanovami nejpozději současně s podáním přihlášky,

c)       písemné převzetí závazku k úhradě dalšího členského vkladu ve výši stanovené členskou schůzí, lhůta a způsob splacení vkladu bude určen písemnou smlouvou uzavřenou mezi členem a družstvem

d)       po splnění předchozích tří předpokladů rozhodnutí představenstva.

 

6.       Je-li družstevní podíl součástí společného jmění manželů, pak manželům vzniká společné členství manželů v družstvu.

7.       Družstvo vede seznam svých členů v souladu se zákonem. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště a další skutečnosti stanovené zákonem, případně jiná adresa pro doručování členovi, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Družstvo dále eviduje datum vzniku a zániku členství člena. Člen je povinen oznamovat každou změnu v údajích evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté co skutečnost nastala. Družstvo má povinnost provést změnu zápisu bez zbytečného odkladu poté, co mu byla změna údaje prokázána. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a vyžadovat si od družstva potvrzení údajů o svém členství a obsahu svého zápisu, pokud toto potvrzení vyžaduje častěji než jednou za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

 

Čl. V

Převod a přechod členství

 

1.       Družstevní podíl (dále také „podíl“) představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

2.       Podíl může člen družstva převést na jinou osobu. Převod podílu nepodléhá souhlasu družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených.

3.       Společně s převodem podílu přecházejí na nového člena všechny dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

4.       Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. Totožnost osob podepsaných na smlouvě o převodu družstevního podílu, respektive na prohlášení, musí být ověřena osobou k tomu pověřenou družstvem, nebo musí obsahovat doložku o ověření podpisu podle obecně závazných právních předpisů. Smlouva či prohlášení musí obsahovat údaj o tom, zda je družstevní podíl nabýván do společného jmění manželů.

5.       Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo nebytového prostoru, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

6.       Spoluvlastnictví k družstevnímu podílu je vyloučeno, tím není dotčeno společné členství manželů v družstvu.

 

Čl. VI

Zánik členství

 

1.       Členství v družstvu zaniká zejména:

a)       dohodou

b)       vystoupením

c)       vyloučením

d)       převodem družstevního podílu

e)       přechodem družstevního podílu

f)        smrtí člena

g)       prohlášením konkursu na majetek člena

h)       zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena

i)         doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci

j)        zánikem družstva bez právního nástupce

 

2.       Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o zániku členství vydá družstvo členovi. Dohoda musí obsahovat datum, ke kterému členství zaniká, a datum vyklizení a předání bytu nebo nebytového prostoru družstvu, pokud má člen družstevní byt nebo nebytový prostor v nájmu.

3.       Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby v délce tří  měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstva o jeho vystoupení z družstva.

4.       Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, pak platí následující:

a)       změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami,

b)       člen uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov,

c)       doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží,

d)       členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení podle tohoto odstavce doručeno družstvu.

 

5.       Postupem podle odstavce 4 může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje.

 

6.       Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nebo přestal splňovat podmínky pro členství, zejména:

a)       porušuje vnitřní řád družstva a povinnosti určené stanovami a dalšími předpisy družstva

b)       porušuje povinnosti stanovené členovi (členům) rozhodnutím orgánů družstva

c)       užívá (zejména nemovitý) majetek družstva tak, že družstvu vzniká škoda, nebo způsobem, který je v rozporu s pravidly schválenými ve vnitřních předpisech družstva, nebo v rozhodnutích některého z orgánů družstva.

 

7.       Člen, nebo společní členové, s jejichž členstvím je spojen (společný) nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru mohou být vyloučeni z družstva, také jestliže:

a)       poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, zejména tím, že sám, nebo ti kdo bydlí v jeho bytě, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo nebytovém prostoru, nebo takové porušování umožňují, přenechá družstevní byt do podnájmu bez souhlasu představenstva nebo nezaplatí nájemné nebo úhrady za služby nebo i jen jejich část po dobu delší než tři měsíce, neplatí další finanční závazky vůči družstvu ve stanovených lhůtách, provádí stavební úpravy bez souhlasu představenstva, nebo

 

b)       byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je družstevní byt člena, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

 

8.       O vyloučení z družstva rozhoduje představenstvo. Před rozhodnutím o vyloučení musí být členovi doručena písemná výstraha, ledaže zákon stanoví jinak. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a je vyzván, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi poskytne lhůta nejméně 30 dnů.

9.       O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu.

10.    Rozhodnutí musí obsahovat i poučení o právu vylučovaného člena o možnosti podat námitky k členské schůzi. Člen může proti rozhodnutí o vyloučení podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

11.    Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

12.    Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek členskou schůzí může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

13.    Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

14.    Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

15.    Společné členství manželů v družstvu zaniká vypořádáním společného jmění manželů k družstevnímu podílu nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání.

 

Čl. VII

Vypořádací podíl

 

1.       Při zániku členství má člen právo na vypořádací podíl. Při převodu či přechodu družstevního podílu nárok na vypořádací podíl nevzniká.

2.       Vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu a vyplácí se v penězích.

3.       Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu, a to tím dnem, který nastane později.

4.       Byl-li člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta splatnosti ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.

5.       Družstvo je oprávněno započíst své pohledávky vůči členovi proti jeho pohledávce na výplatu vypořádacího podílu.

 

Čl. VIII

Práva a povinnosti člena družstva

 

1.       Člen družstva má zejména tato práva:

a)       volit a být volen do orgánů družstva,

b)       účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,

c)       podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,

d)       na uzavření nájemní smlouvy k bytu, ke kterému se vztahuje jím uhrazený další členský vklad, za podmínek stanovených písemnou smlouvou,

e)       na přenechání bytu do podnájmu za podmínek těchto stanov,

f)        na likvidační zůstatek ve výši splněné vkladové povinnosti, pokud po jeho výplatě zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy v poměru jejich splněných členských vkladů.

 

2.       Člen družstva má zejména tyto povinnosti:

a)       dodržovat stanovy,

b)       dodržovat veškeré interní přepisy družstva schválené členskou schůzí, zejména pravidla hospodaření s majetkem družstva, platit členskou schůzí schválené poplatky, příspěvky a další úhrady a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,

c)       chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu,

d)       podílet se na financování činnosti družstva v rozsahu a způsobem stanoveným členskou schůzí družstva, včetně plateb všech příspěvků nebo poplatků,

e)       každý člen družstva musí na základě případného rozhodnutí členské schůze přispět na úhradu ztráty družstva ve výši nejvýše trojnásobku základního členského vkladu,

f)        plnit všechny povinnosti nájemce, zejména platit nájemné a platby za služby včetně záloh v rozsahu a termínech určených představenstvem družstva, oznamovat změnu počtu osob užívajících byt, umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení vstup do bytu za účelem zjištění jeho stavu a plnit i další povinnosti v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou, těmito stanovami, právními předpisy a usneseními členské schůze.

 

 

               Čl. IX

               Nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru

 

1.       Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na (financování) pořízení podílel členským vkladem.

2.       Člen bytového družstva má právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení (resp. financování koupě) se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem.

3.       Manželé jako společní členové (jejich podíl je součástí společného jmění) mají právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jako společní nájemci.

4.       Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

5.       Člen družstva má právo na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu tak, aby nájemné pokrývalo pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě družstevního bytu, včetně nákladů na pořízení, opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se byt nachází a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů. Konkrétní výši nájemného, termín splatnosti a výši záloh na úhradu služeb, poskytovaných v souvislosti s nájmem, a termín jejich splatnosti stanoví představenstvo.

6.       Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu nebo garáže plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním družstevního bytu nebo garáže a hradit a zabezpečovat opravy a údržbu ve společných prostorách a částech domu.

7.       Kromě práva užívat družstevní byt nebo nebytový prostor má člen a nájemce a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s nájmem družstevního bytu nebo nebytového prostoru.

8.       Nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru má povinnost provádět a hradit drobné opravy a běžnou údržbu bytu v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem nebo jiným rozhodnutím členské schůze (pravidla pro údržbu domů a bytů a užívání společných prostor a bytů, případně pozemků).

9.       Nájemce má povinnost oznámit družstvu zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu.

10.    Nájemce má povinnost bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu potřebu oprav souvisejících s bytem či celým domem, které není povinen provést a hradit sám. Neplní - li družstvo svou povinnost odstranit závady, které brání řádnému nájmu družstevního bytu nebo jimiž je výkon práva nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva, závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu nákladů musí být uplatněno u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo - li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závady. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu družstevního bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadoval od něj náhradu.

11.    Veškeré opravy a údržbu, kterou je povinen provádět nájemce, je povinen provádět tak, aby nevznikla škoda na majetku družstva a s ohledem na pokojné užívání majetku družstva ostatními členy. Družstvo může kontrolovat provádění této údržby, či technickou prohlídku bytu.

 

12.    Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v družstevním bytě bez předchozího písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Při žádosti o tento souhlas je povinen předložit družstvu dokumentaci stavebních úprav.

 

13.    Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny družstevního bytu pouze se souhlasem nájemce družstevního bytu. Provádí - li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

 

14.    Člen má právo dát družstevní byt do podnájmu nebo do užívání jiným osobám, které nejsou členy jeho domácnosti, jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva.

 

               Čl. X

               Orgány družstva - obecná ustanovení

 

1.       Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise.

2.       Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva, fyzické osoby musí být starší 18 let. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Každý člen orgánu má jeden hlas.

3.       Funkční období představenstva a kontrolní komise družstva je pět let. Členové orgánů družstva mohou být do funkcí voleni opětovně. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně.

4.       Člen orgánu může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem a není-li to možné pak orgánu, který jej zvolil. Jeho funkce končí způsobem stanoveným zákonem, v případě volby nového člena orgánu po odstoupení původního člena pak volbou nového člena orgánu.

5.       V případě smrti člena představenstva či kontrolní komise, jejich odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jejich funkce, zvolí členská schůze co nejdříve nového člena těchto orgánů.

6.       Pokud členská schůze určila (zvolila) náhradníky pro členství v představenstvu nebo kontrolní komisi, nastupují na místo člena, jehož členství zaniklo, v pořadí, která bylo určeno při volbě. Pokud neexistují náhradníci pro daný orgán (nebyli zvoleni, nebo byli vyčerpáni při předchozím doplnění členů orgánu, nebo na uvolněné místo v orgánu nenastoupí z jiného důvodu), pak představenstvo či kontrolní komise, jejichž počet členů neklesl pod dva (2), může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Náhradníci v takové případě nastupují na uvolněné místo člena představenstva nebo kontrolní komise podle stanoveného pořadí.

7.       Nebude-li z důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.

 

               Čl. XI

               Členská schůze

 

1.       Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

2.       Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva a případně likvidátor. Člen se může nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích.

3.       Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

4.       Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

5.       Schůze se svolává písemnou pozvánkou zaslanou všem členům na adresu uvedenou v seznamu členů, a to alespoň 15 dní přede dnem konání členské schůze. Toto zaslání může být nahrazeno u členů, jejichž adresa v seznamu členů je totožná s adresou družstevního bytu, vhozením do poštovní schránky v domě. Družstvo současně uveřejní pozvánku na dobu do konání členské schůze na internetových stránkách družstva a na domovní vývěsce.

6.       Pozvánka obsahuje alespoň:

a)       firmu a sídlo družstva,

b)       místo a dobu zahájení členské schůze,

c)       označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,

d)       program členské schůze,

e)       místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

 

7.       Bez ohledu na ustanovení odst. 4 tohoto článku svolá představenstvo členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva a bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že:

a)       ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo

 

b)       družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

 

8.       Členskou schůzi mohou svolat i další osoby (svolavatelé) postupem stanoveným zákonem.

9.       Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

10.    Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Při posuzování usnášeníschopnosti a přijímání usnesení se nepřihlíží k hlasům člena:

a)       který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,

b)       pokud se rozhoduje členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,

c)       rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,

d)       rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.

e)       který jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo podle písm. a) až d) tohoto odstavce.

11.    Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. Postup při jednání členské schůze může být upraven interním předpisem schváleným členskou schůzí.

12.    Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o změně stanov, schválení poskytnutí finanční asistence, o zrušení družstva s likvidací, o přeměně družstva, o vydání dluhopisů nebo o uhrazovací povinnosti členů nebo rozhodováno o podstatných dispozicích s majetkem družstva, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

13.    Není-li členská schůze schopná se usnášet, může ten, kdo svolal původní schůzi, svolat stejným způsobem náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však tak, aby se konala do 4 týdnů od termínu původní schůze. Náhradní schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Avšak ustanovení o přítomnosti a většině potřebné k přijetí usnesení podle bodu 12. výše platí i pro náhradní členskou schůzi.

14.    Každému členu družstva náleží jeden hlas. Manželé - společní členové mají společně rovněž jeden hlas. Hlasuje se veřejně, ledaže členská schůze rozhodne o tajném hlasování.

15.    Do působnosti členské schůze patří zejména:

a)       měnit stanovy,

b)       volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise, a rozhodovat o odměně členů představenstva a kontrolní komise,

c)       schvalovat rozpočet družstva, včetně příspěvků členů družstva na financování jeho činnosti,

d)       schvalovat účetní závěrku,

e)       schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů družstva,

f)        schvalovat poskytnutí finanční asistence,

g)       rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,

h)       rozhodovat o zisku s tím, že zisk může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva,

i)         rozhodovat o úhradě ztráty,

j)        rozhodovat o podstatných dispozicích s majetkem družstva, kterými se rozumí zejména převod vlastnictví nemovitého majetku nebo jeho zatížení věcnými právy,

k)       rozhodovat o určení, výši a splatnosti příspěvků a poplatků členů, 

l)         rozhodovat o vydání dluhopisů,

m)     rozhodovat přeměně a o zrušení družstva s likvidací a volbě a odvolání likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,

n)       schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,

o)       rozhodovat o schválení vnitřních předpisů družstva, zejména pravidel hospodaření s majetkem družstva, sazebníku poplatků a příspěvků a jiných úhrad,

p)       rozhodovat o výši a způsobu úhrady nájemného a úhrad za služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor,

q)       rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

 

16.    Dovolávat se neplatnosti usnesení schůze je možné postupem stanoveným zákonem.

17.    Zápis z jednání členské schůze pořizuje ten, kdo jednání svolal, a to do 15 dní ode dne konání jednání. Zápis musí obsahovat datum a místo konání schůze, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. V zápisu se uvede počet členů, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Každý zápis má přílohu, kterou tvoří pozvánka na jednání, presenční listina a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis podepisuje ten, kdo schůzi svolal, případně i ten kdo zápis sepsal (zapisovatel). Každý člen má právo na vydání kopie zápisu.

18.    Členská schůze může hlasovat i mimo schůzi, tzv. per rollam, ale jen ve věcech uvedených v odst. 15 tohoto článku v písm. c), d), e), h), o) a p). Při rozhodování mimo schůzi zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí.

19.    Návrh rozhodnutí per rollam obsahuje:

a)       text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b)       lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

c)       podklady potřebné pro jeho přijetí,

d)       další údaje, určí-li tak stanovy.

 

20.    Nedoručí-li člen ve lhůtě uvedené v návrhu hlasování per rollam souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Osoba oprávněná svolat jednání členské schůze oznámí výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, způsobem stanoveným stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

 

               Čl. XII

               Představenstvo

 

1.       Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní vedení družstva.

2.       Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

3.       Představenstvo dále řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména zajišťuje ochranu práv členů a plnění členských povinností, odpovídá za provoz, správu majetku a vedení související administrativy družstva a vede seznam členů. V rozsahu daném zákonem a těmito stanovami připravuje a svolává jednání členské schůze.

4.       Představenstvo plní usnesení členské schůze, není – li v rozporu s právními předpisy.

5.       Představenstvo má tři členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Družstvo zastupují předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

6.       Předsedovi představenstva přísluší organizovat a řídit jednání a práci představenstva a řídit běžnou činnost družstva. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu.

7.       Předseda ve vztahu k činnosti představenstva svolává a řídí schůze představenstva, navrhuje program jeho jednání a organizuje přípravu schůzí představenstva a rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání.

8.      Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

9.       Zápis z jednání představenstva pořizuje předsedající a podepisuje jej společně se zapisovatelem. Zápis musí obsahovat datum a místo konání jednání, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování. V zápisu se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu.

 

               Čl. XIII

               Kontrolní komise

 

1.       Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

2.       Kontrolní komise se odpovídá členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.

3.       Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty a k rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.

4.       Kontrolní komise má tři členy. Komise ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku.

5.       Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

6.       Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

7.       Předseda, popřípadě pověřený člen kontrolní komise, má právo zúčastnit se schůzí představenstva družstva. Představenstvo má povinnost informovat členy kontrolní komise o svém jednání ve stejném rozsahu, ve kterém informuje členy představenstva.

8.       Zápis z jednání kontrolní komise pořizuje předsedající a podepisuje jej společně se zapisovatelem. Zápis musí obsahovat datum a místo konání jednání, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování. V zápisu se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu.

 

Čl. XIV

Hospodaření s majetkem družstva

 

1.       Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.

2.       Odstavec 1 se nepoužije, jestliže se jedná o převody družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.

3.       Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů.

4.       Družstvo může k zajištění svého hospodaření rozhodnutím členské schůze vytvářet fondy. Družstvo zřizuje fond dlouhodobých záloh (tzv. fond oprav), který je tvořen pravidelnými měsíčními platbami členů družstva ve výši stanovené členskou schůzi. Prostředky fondu dlouhodobých oprav je možné použít výhradně na opravy, údržbu a rekonstrukce domu.

 

Čl. XV

Účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 

1.       Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku v souladu příslušnými právními předpisy. Představenstvo navrhne členské schůzi způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

2.       Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled příjmů a výdajů z pronájmu bytů a nebytových prostor nebo jiné činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i návrhy spojené s využitím majetku družstva a investování do jeho údržby a oprav. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.

 

Čl. XVI

Zrušení a zánik družstva

 

1.       Družstvo se zrušuje rozhodnutím členské schůze. Po zrušení družstva se provede likvidace družstva.

2.       Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně.

3.       Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy poměrně dle výše jejich splněné vkladové povinnosti.

4.       Soud může i bez návrhu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také tehdy, pokud bytové družstvo provozuje činnost, která je v rozporu se zákonem.

 

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

1.       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy.

2.       Pokud je v těchto stanovách uveden pojem byt, vztahují se zmíněná ustanovení přiměřeně i na nebytový prostor (zejména garáž), pokud z těchto stanov nebo ze zákona nevyplývá něco jiného.

3.       Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy družstva a ustanovení vnitřních předpisů družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami.

4.       Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a jeho členů ode dne nabytí jejich účinnosti.

5.       Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Údaj o tom zapíše družstvo do obchodního rejstříku.

6.       Na základě postupu podle odstavce 8 tohoto článku stanov nabývá změna dosavadních stanov družstva, provedená přijetím těchto stanov, účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva dne 25.9.2014 jako změny dosavadních stanov a nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.